FARGO - MALVO


                                                                MALVO / FARGO

MITOLOGY


                                                                      MITOLOGY

                                                                           PERSEO
ACHILLE
                                                                            ARES
                                                                          CICLOPE
                                                                         EFESTO
                                                                           TESEO
                                                                            ZEUS
                                                                          ERCOLE
                                                                             MOAI
                                                                        POSEIDON
                                                                         MEDUSA
                                                               MUMMY -TAURUS
                                                                  PHARAOH-BOIA
                                         GLADIATOR-TITAN-GOLIA-ADES-CERBERO
                                                                         KRAKEN
                                                                          ULISSE
IL RE DEI RE
ULISSE 
SANSONE
                                                                           HULK
                                                                          SUSAN
                                                                         VENOM